ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на FPL Fantasy Manager

Общи условия за регистрация в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager и участие в игрите и ползване на услугите, предлагани на тях.

§ I. Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия за ползване представляват „общи условия” по см. на чл. 298 от Търговския закон.
 2. С извършването на регистрация в мобилното приложение или страницата на FPL Fantasy Manager всеки потребител заявява, че се е запознал, че разбира, че не оспорва и че приема в пълен обем всяко и всички от посочените по-долу разпоредби на тези Общи условия за ползване. За „потребители”, по смисъла на настоящите Общи условия се считат всички лица с право на регистрация съгласно условията на Раздел II по-долу.
 3. Страницaтa https://fplfm.bg/ както и мобилното приложение  са собственост на БАМ Корпорейшън  ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204572303 (наричано по-долу Администратор), с адрес за кореспонденция България, гр. София жк. Борово  No 52, вх. Г, ет. 4
 4. Настоящите Общи условия са изготвени от Администратора и могат да бъдат изменяни и/или допълвани от него. Изменението влиза в сила спрямо всички регистрирани потребители след изтичането на 7 (седем)дни от публикуването на съответното изменение на уеб страница https://fplfm.bg/, както и мобилното приложение FPL Fantasy Manager (наричана по-долу уеб страницата на FPL Fantasy Manager).
 5. Спрямо настоящите Общи условия се прилага българското право.
 6. Всички искове, свързани с използването на мобилното приложение и уеб страницитата на FPL Fantasy Manager и/или възникнали между потребител при и/или по повод на тези Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на отношенията между Потребителя и Администратора, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд към Българската Търговско-Промишлена Палата, гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

§ II. Условия за регистрация

 1. Право на регистрация в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager имат:
  • (i) физически лица, които са навършили 18 годишна възраст и чиято дееспособност не е ограничена по някакъв друг начин
  • (ii) физически лица под 18 годишна възраст, чиито законови представители са съгласни с това ползване
 2. Със своята регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (i) своето пълнолетие и дееспособност респ. (ii) при непълнолетни лица – съгласието на законните представители. В случай, че Администраторът впоследствие установи, че декларацията на потребителя по смисъла на предходното изречение не отговаря на условията за регистрация, Администраторът има право, без да е необходимо каквото и да е предварително уведомление до потребителя, да заличи регистрацията и съответния акаунт и да отнеме всички натрупани към съответния момент бонуси и/или виртуални благини, асоциирани с акаунта на този потребител.
 3. Регистрация се разрешава само на отделни физически лица (не на юридически лиц, груп, партньори и т.н.)
 4. В случай, че сте родител, който упражнява родителски права, и/или настойник или попечител и/или според правото на държавата, чийто гражданин сте, осъществявате друга форма на опека над такова лице, и предоставяте съгласие за регистрация на Вашето дете или намиращото се под Ваши грижи и отговорност лице, то с регистрацията си Вие в качеството си на техен законен представител се съгласявате разпоредбите на тези Общи условия за ползване да се прилагат както спрямо Вас, така и спрямо тези лица в случаите, в които тези лица ползват мобилното приложение или уеб страницата(независимо дали със или без Вашето изрично знание, съгласие и непротивопоставяне). За целите на отношенията Ви с Администратора на мобилното приложение и уеб страницата  на FPL Fantasy Manager и екипа на БАМ Корпорейшън се счита, че всяко ползване от такива лица се извършва с Вашето изрично знание, съгласие и непротивопоставяне. За „изрично знание, съгласие и непротивопоставяне” се приемат и всички онези случаи, в които Вие с действията си и/или бездействията си сте създали обективни и субективни предпоставки за това лицата, намиращи се под Ваша грижа и отговорност и лицата, чийто законен представител сте Вие, да могат да осъществят фактически достъп до мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager.
 5. В случай, че сте родител, който упражнява родителски права, и/или настойник или попечител и/или според правото на държавата, чийто гражданин сте, осъществявате друга форма на опека над такова лице, и предоставяте съгласие за регистрация на Вашето дете или намиращото се под Ваши грижи и отговорност лице, то с регистрацията си Вие се считате за надлежно уведомен от на БАМ Корпорейшън , че част от съдържанието на мобилното приложение и уеб страницата е възможно да е неподходящо и/или да се окаже неподходящо за Вашето дете и/или лицата, намиращи се под Ваши грижа и отговорност. Тъй като достъпът до такива части, както и преценката за това дали дадено съдържание е подходящо или не за намиращите се под Ваши грижи лица, не могат да бъдат контролирани от Администратора и/или екипа на БАМ Корпорейшън, ние не можем да поемем каквато и да е отговорност за евентуално произтичащи от достъпа до такива части материални и нематериални вреди за Вас и за лицето, което се намира под Вашите грижа и отговорност.
 6. Потребителят се задължава да проверява периодично, но при всички случаи не по-рядко от един път седмично дали настоящите Общи условия за ползване са изменени и/или допълнени. В случай, че част от тези условия бъде променена и/или допълнена и потребителят не е съгласен с нея, той е длъжен да уведоми за това незабавно и писмено чрез електорнната поща info@fplfm.bg администраторите или да поиска от администратор да заличи незабавно неговата регистрация и акаунт, като поеме с това за своя сметка всички свързани с това евентуални неблагоприятни последици, които възникват за него (вкл. евентуалната загуба на виртуални благини и/или реални парични средства). В случай, че потребителят не е уведомил писмено администратора за несъгласието си и/или не е предприел нужните мерки за заличаване на своята регистрация и своя акаунт, се счита, че потребителят е съгласен изцяло с изменението и/или допълнението на Общите условия за ползване.
 7. Регистрацията в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager и нейното прекратяване са доброволни (с изключение на случаите на принудително прекратяване със санкционен характер – вж. напр. Раздел VI по-долу) и зависят само и единствено от волята на съответния потребител.
 8. Регистрацията в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager е безплатна. Единственото условие е да отговаряте на критериите за потребител по смисъла на настоящите Общи условия и да заявите пълното и безусловно приемане на настоящите Общи условия.
 9. В процеса на регистрация потребителят задължително попълва формуляр за регистрация с минимално необходимо и факултативно съдържание. Правилното попълване на минимално необходимото съдържание е предпоставка за успешно извършване на регистрацията на съответния потребител. Попълването на полетата с факултативно съдържание се извършва по желание и според собствената и независима преценка на потребителя.
 10. С регистрацията си в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager всеки потребител заявява, че е съгласен и не възразява с предоставянето и обработката на личните данни, които е предоставил в процеса на регистрация или които ще предостави впоследствие – в хода на използване на услугите, предоставяни в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager.
 11. Данните, които предоставя всяко лице при регистрацията си, се считат за пълни и верни до установяването на противното. Всяко лице, което се регистрира в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, носи отговорност за верността и пълнотата на личните и другите данни, които предоставя във връзка с регистрацията си. Администраторът си запазва правото да редактира информацията, която предоставя при регистрацията си всеки потребител, като заличава онази част от нея, която по собствената му и независима преценка противоречи на правилата на настоящите Общи условия и/или добрите нрави.
 12. От всички данни, предоставени от потребителя в процеса на регистрация, видими за останалите регистрирани потребители ще бъдат всички данни от профила на съответния потребител, с изключение на адреса на неговата електронна поща и рождената му дата, както и всяка друга информация, която Администраторът евентуално е заличил по силата на предходната разпоредба.
 13. Потребителят има право по всяко време да променя и актуализира личната информация, която е посочил за целите на съставяне на своя профил в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager. Правото на потребителя да извършва такива промени се прилага при аналогично прилагане на изискванията, посочени по-горе (вкл., но не само: наличие на минимално необходима информация, изисквания към начина на изписване и дължината на потребителското име и др. под.).
 14. С извършването на регистрация в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager всеки потребител заявява, декларира и се задължава да уважава личната сфера на другите потребители, да не прави расистки, ксенофобски, дискриминиращи изявление, да не (а) нарушава, накърнява или по друг начин да уврежда защитени авторски права, търговски марки или друга интелектуална собственост на други лица; (б) разкрива търговски тайни, освен ако това са негови собствени търговски тайни или разкриването се извършва със съгласието на собственика; (в) разпространява съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост, агресивно или по друг начин нарушаващо законови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица; (г) разпространява съдържания, които съдържат вируси, троянски коне, червеи (worms), времеви бомби (time bombs) или други компютърни програми, алгоритми или компютърни практики, които са от естество да увредят, нарушат или въздействат по друг начин неблагоприятно на функционалната годност мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, както и на техническите средства, с които осъществяват достъп до мобилното приложение и уеб страницага на FPL Fantasy Manager останалите потребители.

§ III. Акаунт

 1. С успешната си регистрация в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager всеки потребител получава акаунт. „Акаунт” по смисъла на предходното изречение представлява съвкупността от данните, които потребителят предоставя при регистрация, чрез които той се идентифицира уникално в системата на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager включително всички придобити при и/или по повод на участието на потребителя виртуални благини.
 2. Всеки потребител има право да притежава само един акаунт. За собственик на акаунта се счита собственикът и/или титулярът на електронната поща, използвана при регистрацията на съответния потребител. Всякакви евентуални писмени и/или устни договорки за противното нямат обвързващо действие спрямо екипа FPL Fantasy Manager.
 3. Достъпът до всеки акаунт се осъществява, единствено и само при използването на правилната комбинация между (а) име, (б) електронна поща и (в) парола за достъп(създава се при регистрацията лично от всеки отделен потребител. След успешната първоначална регистрация всеки потребител може да промени паролата си за достъп съобразно личните си предпочитания.
 4. Всеки потребител се задължава да не разгласява своята парола пред трети лица и носи отговорност за това да създаде всички необходими условия при полагането на високи стандарти за сигурност на информацията за това трети лица да не могат да осъществяват неоправомощен достъп до неговата парола и до мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, използвайки неговия акаунт. С цел избягването на недоразумения се постановява, че екипът FPL Fantasy Manager не носи каквато и да е отговорност, свързана с неправомерно осъществяване на достъп до Вашия акаунт от лица, различни от Вас и без Вашето изрично съгласие за това, вкл. и в случаите, в които в резултат на този неоторизиран достъп Вашият акаунт е съществено променен, изтрит или заличен по друг начин, или ако натрупаните до момента печалби бъдат използвани от лицето без право на достъп за цели, различни от Вашите.
 5. Също така Администраторът не носи отговорност, ако някой узнае потребителското име и/или паролата на някой потребител и го използва за да вземе информация, промени или изтрие профила на този потребител. В допълнение Администраторът не носи отговорност към потребителите във връзка с преки, непреки, случайни вреди, включващи, но без да се ограничават само до, вреди вследствие на загуба на печалби, добра воля, пропуснати ползи, загуба на данни или други загуби като резултат от:
  • (i) ползването или невъзможността да ползвате услугите нa мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager;
  • (ii) изказвания или действия, на които и да е било трети лица във връзка с услугите на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager;
  • (iii) всеки друг въпрос, свързан с услугите, предлагани на страниците на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager;

§ IV. Съдържание на мобилното приложение и уеб страницата

 1. Всички игри, услуги, предлагани в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, вкл. техния външен вид, дизайн, source кодове, начин на изработка и функциониране са защитени обекти на авторското право и сродните му права и са изключителна собственост на БАМ Корпорейшън ООД. Потребителите могат да копират части от съдържанието единствено и само за тяхна лична употреба и само доколкото по този начин не се нарушават авторските права и защитените марки и търговски знаци, поместени на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager. Забранява се съхраняването на части от страницата без предварителното писмено съгласие на администратора, независимо от формата, в която се извършва това съхраняване.
 2. Всички търговски марки, лого и знаци, поместени на страницата, са или собственост на БАМ Корпорейшън, или се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лого и знаци. Забранява се на потребителите да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, лого и знаци. В частност с цел избягването на недоразумения се постановява изрично, че предоставянето на възможност за ползване на страницата и съдържанието й от потребителите не представлява каквото и да е оправомощаване или лицензия да се ползват търговските марки, лого и знаци, поместени на нея.
 3. Строго забранени са всякакви опити от страна на потребителите да модифицират съдържанието на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, като поместват на нея съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е било предварително одобрено от Администратора и/или да променят правилата на играта, вкл. и чрез предлагането на залози, които не са незначителни по смисъла на Закона за хазарта и в този смисъл са забранени всякакви действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до каквато и да е промяна на изцяло нехазартния характер на играта в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager.
 4. Мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager може да съдържат линкове към други интернет страници, както и други интернет страници могат да съдържат линкове към мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager. Тези други страници не се намират под контрола на Администратора и екипа на БАМ Корпорейшън, поради което Администраторът не може да поеме каквато и да е отговорност за сигурността на функционирането и защитата на личните данни, които предлагат тези други страници. Посещаването на тези други страници чрез евентуални линкове в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager се извършва изцяло на отговорност и риск на всеки отделен потребител.

§ V. Участие в играта

 1. Играта FPL Fantasy Manager, не представляват„хазартна игра” по смисъла на Закона за хазарта. Тя служи за отдих и развлечение, демонстрация на сръчност и умения или са с познавателна цел.
 2. При участие в FPL Fantasy Manager, регистрираните потребители имат право да използват платени и безплатни бонуси. Бонусите не представляват платежно средство по смисъла на действащото право, и не са виртуална валута и нямат своята стойност в никаква друга валута. Те не могат да се използва за извършване на разплащания в онлайн пространството или извън него, а служат само за целите на използване услугите в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager. Асоциираните със съответен акаунт бонуси не се олихвяват, независимо от периода, в който стоят, без да се използват от даден потребител.
 3. При първоначалната си регистрация играчите получават определен брой безплатни бонуси, като съобразно тези Общи условия и правилата на играта могат да получават бонуси от тяхното използване. Потребителите могат да закупят определен бройг допълнителни бонуси по тяхно желание  
 4. Бонусите могат да се купуват чрез предоставените системи за разплащане във формата за закупуване на бонуси в игрите. Разнообразието от методи за разплащане зависи от избраната платформа.
 5. Точните детайли за извършване на плащанията са поместени в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager и могат да бъдат изменяни от време на време едностранно от Администратора. Всяко такова изменение влиза в сила и става обвързващо за потребителите незабавно.
 6. Администраторът не носи отговорност, ако вследствие на неправилно въвеждане на данните за извършване на паричните преводи, плащанията, извършени от даден потребител, не достигнат до сметките на Администратора и вследствие на това сметката на този потребител не могат да бъдат кредитирани със съответния брой бонуси. Поради факта,че плащанията се извършват чрез системи за разплащане, които се намират извън контрола на Администратора, е възможно между момента на извършване на плащането от страна на потребителя до момента на получаване на съответната сума от Администратора и последващото кредитиране на сметката на потребителя със съответния брой виртуални единици (бонуси) да мине известно време, чиято продължителност не може да бъде предвидена. Във връзка с това Администраторът не може да бъде държан отговорен за евентуални забавяния по смисъла на предходното изречение, независимо, че в периода между момента на извършване на плащането и момента на заверяване на сметката на потребителя със съответния брой бонуси потребителят няма да бъде в състояние да използва това количество бонуси.
 7. Заплатените суми не подлежат на възстановяване в брой в полза на потребителя. При наказание на потребител заради игра и/или поведение, и/или практики, несъобразени с тези Общи условия или текущите правила Администраторът не е задължен да прехвърля бонусите от акаунта на санкционирания потребител на нов акаунт, или пък да компенсира по някакъв начин на собственика на акаунта и/или бонусите, асоциирани с този акаунт.
 8. Закупените от даден потребител бонуси не могат да бъдат осребрявани и/или обратно изкупувани от Администратора и/или продавани на други потребители и трети лица. Всяко подобно споразумение между потребители и/или трети лица няма да бъде обвързващо спрямо Администратора. Бонусите на даден потребител не представляват ликвидно и изискуемо вземане спрямо мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager.
 9. В случай на прекратяване на акаунт, независимо от причините за това, както и в случаите, в които потребител закупи определен брой бонуси, но впоследствие не ги използва, потребителят няма право да иска връщане на вече платени парични суми. Вече закупени бонуси могат да се прехвърлят от един на друг потребител, съответно – от един на друг акаунт – единствено с предварителното писмено съгласие на администратора. С отправянето на искане от даден потребител за такова прехвърляне за администратора не възниква задължение да извърши изцяло или отчасти исканото прехвърляне.

§ VI. Култура и поведение на потребителите

 1. Мултиакаунтинг
  Всеки потребител може да притежава един или повече акаунти. С един адрес на електронна поща може да се регистрира максимум един акаунт.
 2. Влизане с чужд акаунт (Ситърство)
  При размяната или прехвърлянето на акаунт от един потребител към друг (независимо от причината за размяната/подаряването) новият собственик е задължен да уведоми екипа на
  FPL Fantasy Manager и Администратора за това в писмена форма. Потребители, които участват в подобна размяна/подаряване на акаунт/и, сами носят отговорност за произтичащи от това действия, недоразумения и проблеми и екипът ни не се ангажира с разрешаването им или взимане на административно становище по въпроса.
 3. Бъгове и пробиви
  • За „бъг” се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи.
  • Ако потребител открие бъг в играта, той е длъжен незабавно да преустанови ползването на този бъг, да не разгласява съществуването му и да уведоми незабавно Администратора за това, като посочи въпросния бъг и възможните му негативни ефекти.
  • За използването и недокладването на бъг, потребителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент бонуси и виртуални благини.
  • При пряко влизане в чужд акаунт без знанието на собственика (т.е. хакване) или непряко намесване в играта на друг потребител / чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент бонуси и виртуални благини.
  • При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта.
 4. Скриптове и ботове
  Ботове се наричат автоматизирани скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта). Използването на всякакви ботове и скриптове е строго забранено и се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент бонуси и виртуални благини. Ботове се наричат автоматизирани скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта). Използването на всякакви ботове и скриптове е строго забранено и се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент бонуси и виртуални благини.
 5. Други
  • Строго забранени са всякакъв вид изнудване, обиди, заплахи и/или дискриминационни изказвания, които се отправят от и/или към потребители и Администратора или екипа FPL Fantasy Manager, както и публикуването и разпространението на съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост, агресивно или по друг начин нарушаващо законови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица, смущаването на другите потребители чрез въвеждането на безсмислени комбинации от символи, споразумяването и играта в екип с други играчи и принуждаването на съиграчи към определен начин на действие, договарянето с други играчи посредством използването на системата за чат, предлагана от трети страни, умишленото блокиране на игри и комуникационни процеси от какъвто и да е вид, повлияването на изхода на играта чрез споразумения, програмни интервенции и други неправомерни начини.
  • Насилствено поведение към друг потребител да изтрие акаунта си или поставяне на ултиматуми за добавяне на ситъри, споделяне на парола или подтикване към нарушение на правилата FPL Fantasy Manager е забранено.
  • Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager, независимо дали това се извършва под формата на поместване на аватари и/или други изображения с рекламно естество, или при обмяната на съобщения между потребителите и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не.
  • Всяко установено от Администратора нарушение на забраните по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, и отнемане на всички налични към съответния момент бонуси и виртуални благини, асоциирани с този акаунт. В допълнение на това Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение (вкл. за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните български власти).

 

§ VII. Ограничаване на отговорността

 1. Администраторът на мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager не може да даде гаранция, че услугите, които се предлагат по всяко време ще:
  • отговарят на изисквания и субективните очаквания на всеки отделен потребител за съдържанието мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager и услугите, предлагани там;
  • бъдат постоянни, навременни, надеждни и сигурни и ще функционират 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, без да бъдат допускани технически и човешки грешки;
  • дават винаги точни и надеждни резултати
 2. С факта на регистрацията на потребител в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager не води до възникването на някакво специално отношение между този потребител и Администратора. Потребителите се съгласяват изрично, че Администраторът няма контрол и няма задължението да осъществява такъв контрол върху това (а) кои потребители осъществяват достъп до страницата; (б) до какво съдържание осъществява достъп чрез страницата всеки отделен потребител; (в) как потребителите интерпретират и схващат съдържанието на страницата, до което имат достъп и/или (г) какви действия или бездействия може да предприеме всеки отделен потребител в резултат от досега си със страницата и нейното съдържание. Поради това Администраторът не може да бъде държан отговорен за каквито и да е неблагоприятни последици, евентуално възникнали в тежест на един и/или повече потребители вследствие на осъществяването от тяхна страна на достъп до страницата и използване на услугите, предлагани там.
 3. Услугите, съдържанието, страницата и софтуер от всякакъв вид се предлагат на потребителите във вида, в който се намират към съответния момент, без да се поемат каквито и да е гаранции – било изрично, било с конклудентни действия – относно пригодността им за ползване, функционалната им годност с оглед на целите на всеки отделен потребител.
 4. Администраторът ограничава в пълния обем, допустим от приложимото право, отговорността си за точността, надеждността, достъпността, всеобхватността, законността или оперативността на материалите и/или услугите, предлагани в мобилното приложение и уеб страницата на FPL Fantasy Manager. Използвайки страницата, всеки потребител разбира, че Администраторът не носи отговорност за евентуални увреждания вследствие на (а) използването на страницата; (б) сваляне на информация, съдържаща се на страницата; (в) неоправомощено използване на изображения, информация или данни от страна на качване и/или свалянето на тези обекти на или от страницата от страна на други потребители; (г) временната или постоянна невъзможност за достъп до съдържанието на страницата, вкл., но не само, поради наличието на вируси, троянски коне или други подобни паразитни програми с деструктивен характер.

§ VIII. Други

 1. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде обявена за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Общите условия, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на Страните, запазват действието си. Недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби се считат неписани в тези Общи условия и следва да бъдат заместени от Страните по добросъвестен начин от действителни, приложими и взаимно приемливи разпоредби, чието действие постига максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби.
 2. Неупражняването или забавата на Администратора при упражняване на негово право, право при неизпълнение, преценка, съгласие или друго право съгласно тези Общи условия, не съставлява отказ от, и не накърнява, същото или което и да е друго негово право. Еднократното или частично упражняване на такова право не прегражда възможността за бъдещото или пълното му упражняване и не съставлява отказ от друго право по тези Общи условия. Всички откази от права или съгласия от страна на Администратора, давани по тези Общи условия трябва да бъдат в писмена форма.
 3. Настоящите Общи условия пораждат действие и обвързват страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на другата страна. Настоящата разпоредба не може да се тълкува и прилага по начин, който ограничава възможността на Администратора да прехвърля права и задължения на свързано с него лице, ако това се налага или е продиктувано от съображения за удобство.

Настоящите Общи условия са изготвени на 02.05.2018

 


още помощни материали за играта

Прочети всичко необходимо, за да станеш един от най-добрите виртуални мениджъри на Първа Професионална Футболна Лига на България!

Упътвания и Съвети

Как да бъдем по-добри в играта? Гледайте видеото, за да разберете!

Разбери повече

НАГРАДИ НА FPL Fantasy Manager

Описание на всички награди, които може да спечелите от играта FPl Fantasy Manager

Разбери повече

Официални правила на играта

Научи официалните ни правила, за да имаш възможност за най-успешно представяне в играта

Разбери повече

Често Задавани Въпроси

Отговорите на най-често задаваните въпроси, с които може да се сбъскаш по време на играта

Разбери повече